Lietuvos statistikos nuorodos

Reklama

Statistika

Statistika – tai kiekybinių duomenų apie įvairiausius visuomeninius ir gamtinius reiškinius rinkimas ir apdorojimas. Statistinis stebėjimas pasižymi planingu, moksliškai organizuotu ir dažniausiai sistemingu esminių visuomeninio gyvenimo duomenų rinkimu. Iš surenkamų statistinių duomenų išvedami rodikliai, padedantys analizuoti socialinius ir ekonominius reiškinius bei procesus.

Kam reikalinga statistika?
Reikia paminėti, kad mokslinė tradicija remiasi tam tikromis prielaidomis, pvz. viena jų sako, kad niekas nėra savaime aišku ir akivaizdu. Tiesa turi būti įrodyta objektyviai, paremta faktais, o faktai dažnai yra sistemingai surinkti duomenys. Kita mokslinė prielaida yra ta, kad visi natūralūs reiškiniai turi natūralias priežastis. Vadinasi vieni duomenys yra susiję su kitais, čia jau atskirų socialinių mokslų sričių atstovai – ekonomistai ekonomikoje, politologai politikoje, psichologai žmogaus elgesyje, sociologai visoje socialinėje plotmėje ieško priežastinių-pasekminių ryšių, tiria, kelia hipotezes, kuria teorinius modelius.

Visus šiuos socialinius mokslus vienija bendri tikslai, visi jie siekia:
1. suprasti ir paaiškinti socialinius reiškinius;
2. prognozuoti tolesnį socialinių veiksmų plėtotę.
Tokiu būdu statistika turi didelį vaidmenį visose socialinio gyvenimo srityse. Pavyzdžiui, ekonomistai analizuoja ūkinės veiklos rodiklius ir socialinės statistikos duomenis, jų prognozėmis vadovaujasi verslo atstovai.
Kiekvienas iš mūsų yra statistikos duomenų šaltinis, o kartu ir naudotojas, kas mes bebūtumėm, įmonės savininkas, ūkininkas, darbuotojas ar bedarbis, studentas ar pensininkas.
Statistiniai duomenys renkami laikantis tam tikrų metodologinių principų. Metodologinių duomenų rinkimo principus siekiama suvienodinti daugumoje pasaulio valstybių. Tai leidžia duomenis analizuoti ir lyginti su kitų pasaulio šalių duomenimis.
Lietuvoje duomenis apie socialinius, demografinius, ekonominius, ir aplinkos kitimus sistemingai renka, analizuoja ir skelbia oficialią jų statistiką Lietuvos statistikos departamentas.

Lietuvos statistikos departamentas pateikia:
1. bendrosios statistikos duomenis (t.y. ūkio konkurencingumo sėkmės rodiklius, pagrindinius socialinės ir ekonominės raidos rodiklius);
2. duomenis apie gyventojus ir socialinę statistiką (t.y. duomenis apie gyventojų skaičių, tarptautinę migraciją, santuokinę padėtį, vidutinę gyvenimo trukmę, disponuojamas pajamas, užimtumą, namų ūkio tyrimus, kultūrą, sveikatą, religines bendruomenes, nusikalstamumą ir pan.)
3. makroekonominius duomenis (t.y. duomenis apie kainų indeksus, BVP, užimtumą, tiesiogines užsienio investicijas, užsienio paskolas Lietuvos valstybei, jos turtą, mokėjimų balansą);
4. įvairią su verslu susijusią statistiką (t.y. duomenis apie ūkio subjektus, smulkaus ir vidutinio verslo rodiklius, materialines investicijas, verslo tendencijas pramonėje, statybose, paslaugų (turizmo atskirai) sektoriuje ir mažmeninėje prekyboje, mokesčius);
5. mokslui ir technologijoms svarbius rodiklius (t.y. išlaidas moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai, IT panaudojimą, informacinės visuomenės plėtros rodiklius);
6. duomenis apie energetinius rodiklius, t.y. kur, energijos suvartojimą;
7. duomenis, svarbius aplinkosaugai, t.y. naudingųjų iškasenų išteklius ir gavybą vandens sunaudojimą, teršalų išmetimą;
8. statistiką apie pasėlius, žemės ūkio produkciją, derlingumą, gyvulių ir paukščių skaičių, jų produktyvumą, žemės ūkio produktų supirkimo kainas, maisto produktų suvartojimą;
9. pagrindinius miškininkystės ir laivininkystės rodiklius;
10. duomenis apie prekybą su užsieniu, eksporto ir importo duomenis pamėnesiui ir pagal valstybes.
11. su transportu susijusią statistiką (t.y. kelių ilgį, transporto priemonių skaičių, krovinių ir keleivių pervežimus);
12. duomenis apie paštą ir komunikacijas;
13. duomenis apie materialinius išteklius, t.y. žaliavų ir medžiagų balansą, juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą...

Statistics

Statistics is collection and processing of quantitative data on various social and natural phenomena. Statistical monitoring includes planned, scientifically organised and usually systemic collection of essential data on social life. The indicators derived from collected statistical data help to analyse social and economic phenomena and processes.
Why is statistics necessary?
It is noteworthy that the scientific tradition is based on certain assumptions, e.g. one of them maintains that nothing is self-explanatory and evident. The truth has to be proven objectively, substantiated by facts, meanwhile facts are often systemically collected data. Another scientific assumption is that all natural phenomena have natural causes. Thus, the data is related to other data; the researchers of individual fields of social sciences (economists in economics, political scientists in political science, psychologists in human behaviour, sociologists in the whole social domain) are looking for causal and consequential links, investigating, raising hypotheses, and creating theoretical models.
All these social sciences have common goals and all of them seek to:
1. understand and explain social phenomena;
2. forecast further development of social actions.
Thus, the statistics plays a major role in all spheres of social life. For instance, the economists analyse the indicators of economic activity and the data of social statistics; the entrepreneurs refer to their prognoses.
Regardless who we are – company owner, farmer, employee, an unemployed person, student or pensioner – each of us is a source of statistical data as well as its user.
Statistical data is collected observing certain methodological principles. The majority of countries in the world seek to unify the methodological principles of data collection. It allows analysing and comparing the data to the data of other countries.
In Lithuania, the data on social, demographic, economic and environmental changes are systemically collected, analysed and their official statistics is published by the Lithuanian Department of Statistics (Statistics Lithuania).
Statistics Lithuania presents:
1. general statistical data (i.e. economy competitiveness indicators, main indicators of social and economic development);
2. data on population and social statistics (i.e. data on the number of residents, international migration, marital status, average lifespan, income, employment, household surveys, culture, health, religious communities, crime, etc.);
3. macroeconomic data (i.e. data on price indices, GDP, employment, foreign direct investment, foreign loans extended to Lithuania, country's assets and balance of payments);
4. various business statistics (i.e. data on economic entities, small and medium enterprises indicators, material investment, business tendencies in industry, construction and service sectors (data on tourism is presented separately), and retail trade, taxes);
5. science and technology indicators (i.e. expenses for scientific research and technology development, IT use, indicators of development of information society);
6. data on energy indicators, i.e. locations and energy consumption;
7. environmental data, i.e. resources and mining of minerals, water consumption, emissions;
8. statistics on crops, agricultural production, harvest yield, number of livestock and poultry, their productivity, purchase prices of agricultural products, consumption of foodstuffs;
9. main indicators of forestry and shipping;
10. data on foreign trade, export and import data by month and country;
11. transport statistics (i.e. length of roads, number of vehicles, passenger and goods traffic);
12. data on post and telecommunications;
13. data on material resources, i.e. balance of raw materials, ferrous and non ferrous scrap metal.

Naudingos nuorodos